CLS

CLS

  • Данните могат бъдат бързо и лесно експортирани за други програми
  • Интуитивен и лесен интерфейс за въвеждане на данни
  • Интернационализация и възможност за местен език
  • Логове, поддържани за историята на данните
  • Одобрение на работният процес
  • Административно потвърждение и проверка на работния процес
  • Работа в мрежа (принтер и споделяне на база данни)
  • Лекарства конфигурирани като висок риск изискват одобрение за печат от фармацевт
  • Различни видове потребители, за да се гарантира целостта на данните
  • Производителски рецим и режим за проверка на контейнер
codonics wide acl